MENU

Privacybeleid

Van:                         Britt Laske Fotografie
                                   Barnsteen 49
                                   1625 RD Hoorn
                                   KVK-nummer: 37144196
Versie:                   24-5-2018

1. Definities

In deze privacy verklaring wordt verstaan onder:

Fotograaf: Britt Laske Fotografie, tevens de verwerkingsverantwoordelijke.
Fotografische werk:fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet of werken die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.
Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevens die door de Fotograaf worden verwerkt na uw toestemming.
Verwerking van persoonsgegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Toestemming: u aanvaardt door het stellen van vragen via de website of sociale media, het opvragen van een offerte, het bevestigen van de opdracht of het tekenen van een (opdracht)overeenkomst de verwerking van uw persoonsgegevens door de Fotograaf.
Cookies: informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies stellen bedrijven in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van hun diensten door de consument, om deze informatie uiteindelijk te verbeteren en/of aan te passen.

2. Persoonsgegevens 

De Fotograaf verwerkt de volgende persoonsgegevens:

1. Voor- en achternaam;

2. Telefoonnummer;

3. Postadres;

4. E-mailadres;5. Fotografische werk.

3. Doelen

De Fotograaf verwerkt uw persoonsgegevens enkel ter realisatie van de volgende doelen:

  • Uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres om u te kunnen bereiken indien dit noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vragen en voor het kunnen uitvoeren van de door u gegeven opdracht.
    Indien u de Fotograaf benadert via de website brittlaske.nl, worden uw persoonsgegevens niet opgeslagen voor het versturen van nieuwsbrieven of andere documenten van informatieve aard.
  • Uw postadres en/of uw e-mailadres om de gemaakte fotografische werken uiteindelijk bij u af te leveren. De Fotograaf stuurt uw fotografische werken per post of digitaal naar u op. Per post ontvangt u uw fotografische werken afgedrukt of opgeslagen op een USB-stick. Voor digitale verzending maakt de Fotograaf gebruik vanonline programma’s, waarbij u de fotografische werken bijvoorbeeld als online gallery ontvangt. 
  • Uw postadres en/of e-mailadres om facturen op te maken en te verzenden. 
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Duur

De Fotograaf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk ter realisatie van de hierboven genoemde doelen.  Fotografische werken die worden gebruikt voor promotie doeleinden en/of de portfolio van de Fotograaf worden voor onbepaalde tijd bewaard.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Het kan noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken ter realisatie van de door u gegeven opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan het laten afdrukken van uw fotografische werken, het opmaken van facturen of het laten maken en indienen van de aangifte Inkomstenbelasting.
Deze derden hebben altijd een verwerkersovereenkomst gesloten met de Fotograaf of een eigen privacy beleid, waarin de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens worden gegarandeerd.Hierbij moet worden vermeld dat de Fotograaf de van u gemaakte fotografische werken voor promotie doeleinden op sociale media platformen (Facebook, Instagram en LinkedIn) plaatst, tenzij u van tevoren uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat u dit niet wilt. Het privacy beleid van genoemde platformen is te raadplegen via hun websites.

6. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij de Fotograaf alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Zo maakt de Fotograaf alleen gebruik van complexe en telkens verschillende wachtwoorden en daar waar mogelijk tweetraps authenticatie. Indien u merkt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens worden misbruikt, neem dan direct contact op met de Fotograaf via info@brittlaske.nl. Deze neemt dan zo spoedig mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien. Tevens kunt u verzoeken om rectificatie, aanvulling en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u de Fotograaf kunt verzoeken om de persoonsgegevens die hij van u heeft bewaard in een computerbestand over te dragen naar u of iemand anders.

Verder heeft u het recht om uw verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is de adequate uitvoering van uw opdracht en overige wettelijk verplichtingen van de Fotograaf.

Indien u de toepassing van een van bovenstaande rechten wenst, neem dan contact op met de Fotograaf via info@brittlaske.nl.

Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet op adequate wijze worden verwerkt. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

8. Cookies 

De Fotograaf verwerkt via zijn website zelf geen persoonsgegevens door middel van cookies. 

Wel worden cookies op uw browser geplaatst door de sociale media platformen Facebook, Instagram en LinkedIn. Hierop zijn de privacy verklaringen van genoemde sociale media platformen van toepassing, welke te raadplegen zijn via hun websites.

9. Slot

De Fotograaf raadt u aan deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en/of updates.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy verklaring, neem dan contact op met de Fotograaf via info@brittlaske.nl.












CLOSE